ZMĚNA SAZBY DPH NA 10% pro pokladny EURO-500 T/TX/TE, EURO-2000 T/TE, 2100 T/TE, 100T, 200 T/TE

22.12.2009 20:11

Dokument se týká změny sazby DPH z 9% na 10%. Postup při změně sazby z 19% na 20% je analogický.

 

POZOR!!!

 Změna sazby DPH se na nefiskálních registračních pokladnách Euro uskuteční, pouze pokud jsou provedeny obě finanční „Z“ uzávěrky:

-          Denní

-          Periodická (měsíční)

 

Po změně sazby DPH můžete provést kontrolu nastavení pokladny zkušebním prodejem v tréninkovém režimu pokladny.

Pokladny Euro nepřipojené k PC

Pokud není pokladna připojena k PC nebo není PC majitele dostupné (prodejny uživatelů se vzdálenou komunikací či s komunikací přes notebook momentálně nepřipojené), provádí se uzávěrky vždy přímo na pokladně tímto postupem:

 

1. Provedení denní Z uzávěrky

a) pro pokladny Euro 2000 Alpha : klíč do polohy Z, tlačítko Celkem

b) pro pokladny Euro 500 Handy, 2100, 100 a 200: tlačítko 3, Režim, tlačítko Celkem

 

2. Provedení tzv. periodické Z uzávěrky (pro nefiskální pokladny)

a) pro pokladny Euro 2000 Alpha : klíč do polohy Z, tlačítko Výběr

b) pro pokladny Euro 500 Handy, 2100, 100 a 200: tlačítko 3, Režim, tlačítko Výběr (Výběr se provede kombinací klávesy SHIFT + EAN)

3. Změna sazby DPH

a) Pokladny Euro 2000 Alpha: klíč do polohy P, tlačítko Refund

b) Pokladny Euro 500 Handy, 2100, 100 a 200: tlačítko 4, Režim, tlačítko Refund (Refund se provede kombinací klávesy SHIFT + RF)

 

1.       Stisknutím tlačítka Mezisoučet naleznete na horním řádku displeje text “1. hladina SAZBA“ s hodnotou 9.00% na druhém řádku displeje. Tuto hodnotu změňte na 10.00% (zadáte tlačítka 1, 0 a pak dvě nuly 00).

2.       Stisknutím tlačítka Mezisoučet potvrďte - uložte změnu, automaticky se změní NÁZEV daně na DPH 10%, obsahuje-li číselnou hodnotu daně. Tlačítkem Celkem se vrátíte zpět do Programovacího režimu.

POZOR!!!

U fiskálních pokladen se po stisknutí tlačítka Celkem zobrazí text Potvrzení zápisu:  MS“ stiskněte tlačítko Mezisoučet, tím uložíte změnu do paměti pokladny.

Poznámky:

Rušení textu (čísel) je možné provádět tlačítkem X (zruš) pro Euro 2000, CL (SMAZAT) pro pokladny Euro 500 Handy a C (SMAZAT) pro Euro 2100, 100 a 200 na pokladně, nebo tlačítkem BackSpace na PC klávesnici (zde je nutné mít redukci pro PC klávesnici a to z PS/2 na konektor Canon 15 – zásuvka DROWER pro pokladny Euro 2000 Alpha).

Pro kontrolu správného zadání je možné vytisknout nastavení hladin daní tlačítkem Š (šek, pokud se nacházíte v sekci změny sazby daně, tj. vidíte na displeji text: “1. hladina SAZBA“

Změny SAZBY daně je nutné provést pro všechny nalezené sazby 9.00% (pravděpodobně je na pokladně vždy jen jedna).

 4.      Změna nastavení popisu skupin zboží

Pokud je v názvu skupiny zboží uveden text, který souvisí s daňovou hladinou 9%, je nutno tento text přepsat (týká se to provozů, které prodávají přes skupiny zboží a v názvu skupiny mají uvedenu sazbu daně např. Zboží 9%, tak tento text je potřeba upravit)

a)      Pokladny Euro 2000 Alpha : klíč otočíme do polohy P, tlačítko skupiny 1 (popř. jiné tlačítko na kterém je uložena sazba 9%), 2 x tlačítko Mezisoučet na horním řádku se objeví text “1.DPT NÁZEV“ a pod ním text související s daňovou hladinou. Pokud se v textu nevyskytuje hodnota daně, není potřeba nic měnit. Pokud ano, je nutné přepsat hodnotu daně.

1.       Změna názvu (buď připojenou PC klávesnicí, nebo podle tabulky v příručce pokladny v kapitole Abecední tabulka znaků).

2.       Tlačítkem Mezisoučet překontrolujeme (prolistujeme) všechny skupiny.

3.       Potvrzení změněného textu provedeme stisknutím tlačítka Mezisoučet.

4.       Tlačítkem Celkem se kdykoli dostaneme do hlavního PROGRAMOVACÍHO REŽIMU bez uložení změn.

b)      Pokladny Euro 500 Handy , 2100T/TE, 100T a 200T/TE: tlačítko 4, Režim, tlačítko skupiny 1 (popř. jiné tlačítko na kterém je uložena sazba 9%), 2 x tlačítko Mezisoučet na horním řádku se objeví text “1.DPT NÁZEV“ a pod ním text související s daňovou hladinou. Pokud se v textu nevyskytuje hodnota daně, není potřeba nic měnit. Pokud ano, je nutné přepsat hodnotu daně.

1.    Změna názvu (buď připojenou PC klávesnicí, nebo pomocí klávesnice pokladny, podobně jako na mobilním telefonu).

2.    Tlačítkem Mezisoučet překontrolujeme (prolistujeme) všechny skupiny.

3.    Potvrzení změněného textu provedeme stisknutím tlačítka Mezisoučet.

5.      Tréninkový režim

a)      Pokladny Euro 2000 Alpha: klíč otočíme do polohy T, nyní můžete prodat položku s 10% DPH tj. bez toho, že by tato položka byla zaregistrována v prodeji. Zpět do registračního režimu se dostanete

otočením klíče do polohy R.

b)      Pokladny Euro 500 Handy , 2100T/TE, 100T a 200T/TE: tlačítko 5, Režim, nyní můžete prodat položku s 10% DPH tj. bez toho, že by tato položka byla zaregistrována v prodeji. Zpět do registračního režimu se dostanete: tlačítko 1, Režim

Pokladny EURO připojené k PC a programu SW EURO

1. Provedení denní Z uzávěrky

SW EURO, pokud není denní Z uzávěrka prováděna automaticky po X uzávěrce (v menu Konfigurace/Nastavení pokladny záložka Uzávěrky), pak po provedení X uzávěrky je nutné provést i Z uzávěrku (menu Uzávěrky, Uzávěrka Z)

 

2. Provedení periodické Z uzávěrky SW EURO neumí!!! Proto je nutné ji provést ručně na   pokladně (pro nefiskální pokladny)

        Pokladny Euro 2000 Alpha : klíč do polohy Z, tlačítko Výběr

Pokladny Euro 500 Handy a Euro 2100T: tlačítko 3, Režim, tlačítko Výběr (Výběr se provede kombinací klávesy SHIFT + EAN)

 

3. Změna sazby DPH

V menu Konfigurace, Daně změňte všechny hodnoty 9.00 na 10.00 a proveďte zápis do pokladny tlačítkem Zápis.

 

4. Změna nastavení skupin zboží

Pokud je v názvu skupiny uveden text, který souvisí s daňovou hladinou 9%, je nutno tento text přepsat. V menu Konfigurace, Skupiny je nutné změnit všechny názvy skupin obsahující text 9% a provést zápis do pokladny tl. Zápis. Kliknutím na políčka 1 až 8 v pravé části okna se mění názvy v levé části okna, které poté lze upravovat (pro pokladny Euro500 Handy a 2100T rolovací menu).

 

Poznámka:

Pokud je připojeno více pokladen, které mají shodné nastavení daní, je možné změněné nastavení zkopírovat do ostatních pokladen a pak u každé pokladny provést pouze Zápis nastavení do pokladny. (Kopie nastavení daní : Konfigurace, Nastavení pokladny, Kopie nastavení, zaškrtnout daně popř. skupiny a pak postupně vybírat  ve výběru Pokladna B jednotlivé pokladny a provádět kopii nastavení stiskem tlačítka Kopie A->B).

 

5.      Tréninkový režim

c)       Pokladny Euro 2000 Alpha: klíč otočíme do polohy T, nyní můžete prodat položku s 10% DPH tj. bez toho, že by tato položka byla zaregistrována v prodeji. Zpět do registračního režimu se dostanete

otočením klíče do polohy R.

d)      Pokladny Euro 500 Handy a 2100T: tlačítko 5, Režim, nyní můžete prodat položku s 10% DPH tj. bez toho, že by tato položka byla zaregistrována v prodeji. Zpět do registračního režimu se dostanete: tlačítko 1, Režim

 

Změna sazby DPH v Money S3

 

Pro bezchybnou změnu základní sazby daně z přidané hodnoty z 9 % na 10 % doporučujeme nejprve provést X uzávěrku na konci dne v SW EURO a následný přenos prodejů z pokladny do Money S3. Pokud vedete účetnictví, tak zaúčtujte prodeje. Proveďte změnu DPH na pokladně přímo, nebo s pomocí SW Euro a poté změňte DPH i v Money S3. Následně proveďte export skladových položek z Money S3 do pokladny.

Změna sazby DPH v Money S3 se provádí na dvou místech:

-          v nastavení účetního roku

-          u skladových položek

 

1. Změna sazby v nastavení účetního roku

Menu Nástroje/Nastavení/Účetní rok -  Snížená sazba DPH změnit na 10.

 

2. Změna sazby ve skladových zásobách

Menu Sklady/Hromadné operace/Změna sazby DPH nastavit:

 

 Po provedení změn v pokladnách je možné na pokladně prodávat se správnou hladinou daně.

POZNÁMKA!

Pokud je v SW EURO nastaveno Exportovat zboží jen nové a změněné dojde po změně daní v Money (externím skladu) k označení změn položek kvůli DPH a exportovat se bude větší množství položek zboží.

 

 

Změna sazby DPH v Prodejně S5/Prodejně SQL

 Zkopírujte soubor ps5_dph.exe do adresáře s nainstalovaným programem Prodejna S5/Prodejna SQL, standardně C:\Program Files\CIGLER SOFTWARE\Prodejna S5.

 Spusťte soubor ps5_dph.exe a nastavte požadované změny

 

 Pokud používáte v Prodejně S5/Prodejně SQL externí sklad (například v Money S3), v Manažerské části programu v sekci Položky zboží vymažte zboží (Ostatní – Výmazy ceníku – Kompletně vymazat ceník) a poté z externího programu naimportujte položky s již správně nastavenými daňovými hladinami do Prodejny S5/Prodejny SQL.